Ýíåðãîņîâåō - ýíåðãîņáåðåæåíčå č ýíåðãîýôôåęōčâíîņōü

ÍÏ "Ýíåðãîýôôåęōčâíûé ãîðîä" ïðåäņōāâëĸåō ïîðōāë "Ýíåðãîņîâåō" - âņļ îá ýíåðãîņáåðåæåíčč â číōåðíåōå

Ïîņōāíîâëåíčå Ïðāâčōåëüņōâā Ėîņęâû îō 28 ņåíōĸáðĸ 2004 ã. N 672-ÏÏ "Î Ãîðîäņęîé öåëåâîé ïðîãðāėėå ïî ýíåðãîņáåðåæåíčþ íā 2004-2008 ãîäû č íā ïåðņïåęōčâó äî 2010 ãîäā"

ņōðāíčöā 7 čį 14

Cōðāíčöû: << ïðåäûäóųāĸ | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | ņëåäóþųāĸ >>

* - Ėåðîïðčĸōčĸ ïî æčëčųíîėó ęîėïëåęņó îōðāæåíû â îęðóæíûõ ïðîãðāėėāõ.


 

5.2.4. Ïîäïðîãðāėėā "Ýíåðãîýôôåęōčâíîņōü â ņîöčāëüíîé ņôåðå"

 

 5.2.4.1. Õāðāęōåðčņōčęā ýíåðãîïîōðåáëåíčĸ. Öåëč č îņíîâíûå įāäāũč      

 5.2.4.2. Îņíîâíûå  ïîęāįāōåëč   ïîäïðîãðāėėû   "Ýíåðãîýôôåęōčâíîņōü   â

          ņîöčāëüíîé ņôåðå"                                             

 5.2.4.3. Îņíîâíûå  ėåðîïðčĸōčĸ  č  ðåņóðņíîå  îáåņïåũåíčå  ïîäïðîãðāėėû

          "Ýíåðãîýôôåęōčâíîņōü â ņîöčāëüíîé ņôåðå"                      

 

5.2.4.1. Õāðāęōåðčņōčęā ýíåðãîïîōðåáëåíčĸ. Öåëč č îņíîâíûå įāäāũč

 

Íā ōåððčōîðčč Ėîņęâû ðāņïîëîæåíî îęîëî 9 ōûņ. îðãāíčįāöčé č óũðåæäåíčé áþäæåōíîé ņôåðû ôåäåðāëüíîãî óðîâíĸ č ãîðîäņęîãî ïîäũčíåíčĸ â ņčņōåėāõ îáðāįîâāíčĸ, įäðāâîîõðāíåíčĸ, ęóëüōóðû, ņîöčāëüíîãî îáåņïåũåíčĸ, ôčįęóëüōóðû č ņïîðōā, îáîðîíû č áåįîïāņíîņōč.

Ôåäåðāëüíāĸ áþäæåōíāĸ ņôåðā âęëþũāåō ņâûøå 2 ōûņ. îðãāíčįāöčé, ïîäâåäîėņōâåííûõ ôåäåðāëüíûė âåäîėņōâāė č ôčíāíņčðóåėûõ įā ņũåō ņðåäņōâ ãîņóäāðņōâåííîãî áþäæåōā.

Ãîäîâîé îáúåė ïîōðåáëĸåėûõ čėč ōîïëčâíî-ýíåðãåōčũåņęčõ ðåņóðņîâ ņîņōāâëĸåō 1850 ōûņ.ō ó.ō., ïîōåíöčāë ýíåðãîņáåðåæåíčĸ îöåíčâāåōņĸ â 550-600 ōûņ.ō ó.ō. Ėåðû ïî ïîâûøåíčþ ýôôåęōčâíîņōč čņïîëüįîâāíčĸ ýíåðãîðåņóðņîâ â ýōčõ îðãāíčįāöčĸõ îņóųåņōâëĸþōņĸ â ņîîōâåōņōâčč ÔÖÏ "Ýíåðãîýôôåęōčâíāĸ ýęîíîėčęā" íā 2002-2005 ãîäû č íā ïåðņïåęōčâó äî 2010 ãîäā č ņ îōðāņëåâûėč ïðîãðāėėāėč ýíåðãîņáåðåæåíčĸ.

Ņîöčāëüíāĸ ņôåðā ãîðîäā âęëþũāåō îęîëî 6 ōûņ. îðãāíčįāöčé č óũðåæäåíčé, ôčíāíņčðîâāíčå äåĸōåëüíîņōč ęîōîðûõ, â ōîė ũčņëå îïëāōā ðāņõîäîâ íā ýíåðãîîáåņïåũåíčå, îņóųåņōâëĸåōņĸ įā ņũåō ņðåäņōâ ãîðîäņęîãî áþäæåōā. Åæåãîäíûé ðāņõîä ýëåęōðîýíåðãčč ïî Ęîėïëåęņó ņîöčāëüíîé ņôåðû ņîņōāâëĸåō 850 ėëí.ęÂō.ũ, ā ōåïëîâîé ýíåðãčč - ņâûøå 10 ėëí. Ãęāë, 49,5% îáųåãî ïîōðåáëåíčĸ â äāííîé ņôåðå ýíåðãîðåņóðņîâ ïðčõîäčōņĸ íā óũðåæäåíčĸ Äåïāðōāėåíōā îáðāįîâāíčĸ č 43,7% - íā óũðåæäåíčĸ Äåïāðōāėåíōā įäðāâîîõðāíåíčĸ.

Ïîōåíöčāë ýíåðãîņáåðåæåíčĸ â ņîöčāëüíîé ņôåðå îöåíčâāåōņĸ â 800 ōûņ.ō ó.ō. â ãîä.

Öåëüþ ïîäïðîãðāėėû ĸâëĸåōņĸ ïîâûøåíčå ýôôåęōčâíîņōč čņïîëüįîâāíčĸ ýíåðãîðåņóðņîâ â óũðåæäåíčĸõ č îðãāíčįāöčĸõ ņîöčāëüíîé ņôåðû ãîðîäā č îáåņïåũåíčå íā ýōîé îņíîâå ņíčæåíčå ðāņõîäîâ áþäæåōā ãîðîäā íā čõ ýęņïëóāōāöčþ č ýíåðãîîáåņïåũåíčå ïðč ņîáëþäåíčč ņāíčōāðíûõ ïðāâčë, íîðė č ïîâûøåíčč óņëîâčé ęîėôîðōíîņōč ïðåáûâāíčĸ.

Îņíîâíûå įāäāũč íāïðāâëåíû íā:

- âûïîëíåíčå ïîņōāíîâëåíčé Ïðāâčōåëüņōâā Ėîņęâû îō 02.12.2003 ã. N 999-ÏÏ "Î Ęîíöåïöčč âíåäðåíčĸ ýíåðãîýôôåęōčâíûõ ōåõíîëîãčé â ãîðîäņęîå õîįĸéņōâî" č îō 10.02.2004 ã. N 77-ÏÏ "Î ėåðāõ ïî óëóũøåíčþ ņčņōåėû óũåōā âîäîïîōðåáëåíčĸ č ņîâåðøåíņōâîâāíčþ ðāņũåōîâ įā õîëîäíóþ, ãîðĸũóþ âîäó č ōåïëîâóþ ýíåðãčþ â æčëûõ įäāíčĸõ č îáúåęōāõ ņîöčāëüíîé ņôåðû ãîðîäā Ėîņęâû", ïðåäóņėāōðčâāþųčõ:

- ðāįðāáîōęó č âíåäðåíčå îðãāíčįāöčîííûõ ėåõāíčįėîâ ęîíōðîëĸ č óïðāâëåíčĸ ïîōðåáëåíčåė ōîïëčâíî-ýíåðãåōčũåņęčõ ðåņóðņîâ îðãāíčįāöčĸėč ņîöčāëüíîé ņôåðû č ņîęðāųåíčå áþäæåōíûõ įāōðāō íā čõ ýíåðãîîáåņïåũåíčå íā 9,2% ę 2007 ãîäó č íā 17,1% ę 2010 ãîäó;

- îņíāųåíčå äî 01.09.2005 ã. îáúåęōîâ ņîöčāëüíîé ņôåðû ïðčáîðāėč óũåōā õîëîäíîé, ãîðĸũåé âîäû č ōåïëîâîé ýíåðãčč;

- ïðîâåäåíčå ę 2006 ãîäó ýíåðãåōčũåņęîé ïāņïîðōčįāöčč âņåõ îáúåęōîâ ņîöčāëüíîé ņôåðû.

 

 

5.4.4.2.# Îņíîâíûå ïîęāįāōåëč ïîäïðîãðāėėû "Ýíåðãîýôôåęōčâíîņōü â ņîöčāëüíîé ņôåðå"

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|N ï/ï|        Ïîęāįāōåëč         |Âņåãî íā |                  Â ōîė ũčņëå ïî ïåðčîäāė                   |
|     |                           |  2004-  |————————————————————————————————————————————————————————————|
|     |                           |2010 ãîäû|  Ïåðčîä  |   Â ōîė ũčņëå ïî ãîäāė I-ãî ïåðčîäā   | Ïåðčîä  |
|     |                           |         |2004-2007 |———————————————————————————————————————|2008-2010|
|     |                           |         |   ãîäû   | 2004 ã. | 2005 ã. | 2006 ã. | 2007 ã. |  ãîäû   |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1.  |Îáúåė  ýíåðãîïîōðåáëåíčĸ  ņ|    Áāįā - 2000     |  1975   |  1930   |  1 875  |  1 817  |  1659   |
|     |óũåōîė ņíčæåíčĸ ïîōðåáëåíčĸ|                    |         |         |         |         |         |
|     |ŌÝÐ ïî ņðāâíåíčþ ņ  áāįîâûė|                    |         |         |         |         |         |
|     |ãîäîė, ōûņ.ō ó.ō.          |                    |         |         |         |         |         |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2.  |Óðîâíč  ãîäîâîãî   ņíčæåíčĸ|  17,1%  |   9,2%   |  1,3%   |  2,3%   |  2,8%   |  3,1%   |  8,7%   |
|     |ýíåðãîïîōðåáëåíčĸ, %       |         |          |         |         |         |         |         |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3.  |Ïîōåíöčāë ýíåðãîņáåðåæåíčĸ,|840                                                                   |
|     |ōûņ.ō ó.ō. â ãîä           |                                                                      |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.  |Ņóėėāðíāĸ   ýęîíîėčĸ    ŌÝÐ|  1255   |   403    |   25    |   70    |   125   |   183   |   852   |
|     |(íāðāņōāþųčė čōîãîė), ōûņ.ō|         |          |         |         |         |         |         |
|     |ó.ō.                       |         |          |         |         |         |         |         |
|—————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 5.  |Ðåāëčįāöčĸ       ïîōåíöčāëā|   373   |   215    |   46    |   53    |   57    |   59    |   158   |
|     |ýíåðãîņáåðåæåíčĸ,     ōûņ.ō|         |          |         |         |         |         |         |
|     |ó.ō. â ãîä                 |         |          |         |         |         |         |         |
|—————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 6.  |Įāōðāōû    íā    âûïîëíåíčå|  1076   |   620    |   133   |   153   |   164   |   170   |   456   |
|     |ėåðîïðčĸōčé, ėëí.ðóáëåé    |         |          |         |         |         |         |         |
|—————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 7.  |Ņōîčėîņōü     ņýęîíîėëåííûõ|  3389   |   1089   |   68    |   189   |   338   |   494   |  2300   |
|     |ōîïëčâíî-ýíåðãåōčũåņęčõ    |         |          |         |         |         |         |         |
|     |ðåņóðņîâ       (íāðāņōāþųčė|         |          |         |         |         |         |         |
|     |čōîãîė), ėëí. ðóáëåé       |         |          |         |         |         |         |         |
|—————|———————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 8.  |Ðāįíčöā  ėåæäó   ņōîčėîņōüþ|  2313   |   469    |   -65   |   36    |   174   |   324   |  1844   |
|     |ņýęîíîėëåííûõ         ŌÝÐ č|         |          |         |         |         |         |         |
|     |âåëčũčíîé            įāōðāō|         |          |         |         |         |         |         |
|     |(íāðāņōāþųčė       čōîãîė),|         |          |         |         |         |         |         |
|     |ėëí.ðóáëåé                 |         |          |         |         |         |         |         |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

5.2.4.3. Îņíîâíûå ėåðîïðčĸōčĸ č ðåņóðņíîå îáåņïåũåíčå ïîäïðîãðāėėû "Ýíåðãîýôôåęōčâíîņōü â ņîöčāëüíîé ņôåðå"

 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|N ïï.|   Ýíåðãîņáåðåãāþųčå   |                Îáųčå įāōðāōû, ėëí.ðóá.                 |Čņōîũíčę | Ðāņïîðĸäčōåëü |Ýęîíîėčĸ ŌÝÐ, ōûņ.ō ó.ō.|
|     |      ėåðîïðčĸōčĸ      |          Ðåāëčįāöčĸ ïîōåíöčāëā ýíåðãîņáåðåæåíčĸ,       |ôčíāíņč- |   áþäæåōíûõ   |                        |
|     |                       |————————————————————————————————————————————————————————| ðîâāíčĸ |    ņðåäņōâ    |————————————————————————|
|     |                       | Âņåãî |  Íā   |       ōîė ũčņëå ïî ãîäāė      |  Íā   |         |———————————————|Įā 2004-|  Įā   | Âņåãî |
|     |                       |  íā   | 2004- |                                | 2008- |         |   Įāęāįũčę    |2007 ãã.| 2008- |  įā   |
|     |                       | 2004- | 2007  |————————————————————————————————| 2010  |         |               |        | 2010  | 2004- |
|     |                       | 2010  |  ãã.  |  2004  | 2005  | 2006  | 2007  |  ãã.  |         |               |        |  ãã.  | 2010  |
|     |                       | ãîäû  |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |  ãã.  |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|  1  |          2            |   3   |   4   |   5    |   6   |   7   |   8   |   9   |   10    |      11       |  12    |  13   |  14   |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |Âņåãî   ïî   ņîöčāëüíîé|1076,0 | 620,0 | 133,0  | 153,0 | 164,0 | 170,0 | 456,0 |         |               |  403   |  852  | 1255  |
|     |ņôåðå Ėîņęâû           |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |                       | 373,0 | 215,0 |  46,0  | 53,0  | 57,0  | 59,0  | 158,0 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|  I  |Ęîėïëåęņíûå ėåðîïðčĸōčĸ| 58,1  | 35,3  |  11,3  |  7,5  |  8,1  |  8,4  | 22,8  | ÍČčÎĘР |               |  0,0   |  0,0  |   0   |
|     |                       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |                       |   0   |   0   |   0    |   0   |   0   |   0   |   0   |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |Ýíåðãîņáåðåãāþųčå      | 956,9 | 546,5 | 114,9  | 130,6 | 147,8 | 153,2 | 410,4 |         |               |  403   | 852,0 | 1255  |
|     |ėåðîïðčĸōčĸ           â|———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |ņîöčāëüíîé ņôåðå Ėîņęâû| 373,0 | 215,0 |  46,0  | 53,0  | 57,0  | 59,0  | 158,0 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ ãîðîäņęîãî| 348,7 | 197,2 |  38,6  | 44,9  | 55,9  | 57,8  | 151,5 |         |               | 148,0  | 317,8 |  466  |
|     |ïîäũčíåíčĸ             |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |                       | 136,6 | 77,6  |  14,5  | 19,9  | 21,5  | 21,8  | 58,9  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ  îęðóæíîãî| 608,2 | 349,3 |  76,4  | 85,6  | 91,9  | 95,4  | 258,9 |         |               | 255,0  | 539,0 |  794  |
|     |ïîäũčíåíčĸ*            |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |                       | 236,0 | 136,1 |  30,2  | 33,1  | 35,5  | 37,2  | 100,0 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|  1  |Äåïāðōāėåíō            | 362,8 | 213,1 |  42,0  | 48,9  | 60,1  | 62,1  | 163,7 |Áþäæåō ã.|  Äåïāðōāėåíō  | 142,4  | 302,8 |  445  |
|     |įäðāâîîõðāíåíčĸ        |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |įäðāâîîõðāíåíčĸ|        |       |       |
|     |                       | 125,5 | 75,2  |  14,8  | 18,7  | 20,6  | 21,0  | 56,2  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ ãîðîäņęîãî| 300,1 | 169,0 |  32,4  | 38,1  | 48,5  | 50,1  | 131,1 |Áþäæåō ã.|               | 109,8  | 235,0 |  345  |
|     |ïîäũčíåíčĸ             |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       | 101,4 | 57,8  |  11,0  | 14,4  | 16,0  | 16,3  | 43,6  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.1. |Âíåäðåíčå              |  4,0  |  2,1  |  0,00  |  0,6  |  0,7  |  0,7  |  1,9  |Áþäæåō ã.|               |  1,1   |  2,5  |   4   |
|     |ũāņōîōíî-ðåãóëčðóåėîãî |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ïðčâîäā íāņîņîâ ÃÂŅ    |  1,0  |  0,5  |  0,00  | 0,16  | 0,17  | 0,18  |  0,5  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.2. |Âíåäðåíčå              |  1,4  |  1,0  |  0,68  |  0,1  |  0,1  |  0,1  |  0,3  |Áþäæåō ã.|               |  2,6   |  5,1  |   8   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ â ō.ũ.  íā|  2,4  |  1,4  |  0,43  | 0,32  | 0,34  | 0,35  | 0,94  |         |               |        |       |       |
|     |áāįå ņâåōîäčîäîâ       |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.3. |Âíåäðåíčå              |  1,9  |  1,1  |  0,24  |  0,3  |  0,3  |  0,3  |  0,8  |Áþäæåō ã.|               |  1,8   |  3,8  |   6   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ  íāðóæíîãî|  1,7  |  1,0  |  0,21  | 0,24  | 0,26  | 0,26  | 0,71  |         |               |        |       |       |
|     |îņâåųåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.4. |Āâōîėāōčįāöčĸ    ðāáîōû|  1,2  |  0,6  |  0,00  |  0,2  |  0,2  |  0,2  |  0,6  |Áþäæåō ã.|               |  1,9   |  5,1  |   7   |
|     |ýëåęōðîïëčō            |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  2,0  |  1,0  |  0,00  | 0,32  | 0,34  | 0,35  | 0,94  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.5. |Îïōčėčįāöčĸ      ðāáîōû|  1,9  |  1,1  |  0,24  |  0,3  |  0,3  |  0,3  |  0,8  |Áþäæåō ã.|               |  1,2   |  2,5  |   4   |
|     |âåíōņčņōåė             |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  1,1  |  0,6  |  0,14  | 0,16  | 0,17  | 0,18  | 0,47  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.6. |Ėîäåðíčįāöčĸ   ōåïëîâûõ| 58,9  | 30,2  |  0,00  |  9,5  | 10,2  | 10,6  | 28,7  |Áþäæåō ã.|               |  19,7  | 52,4  |  72   |
|     |ïóíęōîâ                |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       | 20,2  | 10,5  |  0,00  | 3,31  | 3,55  | 3,63  | 9,72  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.7. |Óōåïëåíčå     ũåðäāũíûõ| 21,9  | 12,8  |  7,48  |  0,8  |  1,1  |  3,4  |  9,1  |Áþäæåō ã.|               |  10,6  | 21,0  |  32   |
|     |ïåðåęðûōčé č ïîäâāëîâ  |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       | 29,6  |  5,7  |  1,82  | 1,15  | 1,25  | 1,45  | 3,89  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.8. |Óōåïëåíčå       âõîäíûõ|  3,4  |  1,9  |  0,42  |  0,5  |  0,5  |  0,5  |  1,4  |Áþäæåō ã.|               |  1,9   | 10,5  |  12   |
|     |äâåðåé č îęîí          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  3,0  |  1,0  |  0,59  | 0,13  | 0,14  | 0,15  | 1,94  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.9. |Óņōāíîâęā              |  4,7  |  2,7  |  0,59  |  0,7  |  0,7  |  0,7  |  2,0  |Áþäæåō ã.|               |  5,0   | 10,5  |  15   |
|     |ōåïëîîōðāæāōåëåé       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  4,6  |  2,7  |  0,59  | 0,66  | 0,71  | 0,73  | 1,94  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.10.|Ïåðåâîä  îōîïëåíčĸ   íā|  2,8  |  1,6  |  0,35  |  0,4  |  0,4  |  0,4  |  1,2  |Áþäæåō ã.|               |  5,0   | 10,5  |  15   |
|     |äåæóðíûé       ðåæčė âî|———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |âíåðāáîũåå âðåėĸ       |  4,6  |  2,7  |  0,59  | 0,66  | 0,71  | 0,73  | 1,94  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.11.|Ðåãóëčðîâęā      ņčņōåė| 10,9  |  9,6  |  2,50  |  2,4  |  2,4  |  2,3  |  1,3  |Áþäæåō ã.|               |  25,3  | 41,9  |  67   |
|     |îōîïëåíčĸ              |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       | 21,3  | 13,5  |  3,10  | 3,35  | 3,53  | 3,51  | 7,77  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.12.|Āâōîėāōčũåņęîå         | 10,0  |  5,7  |  1,25  |  1,4  |  1,5  |  1,6  |  4,2  |Áþäæåō ã.|               |  20,1  | 41,9  |  62   |
|     |ðåãóëčðîâāíčå          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ōåėïåðāōóðû  ïðĸėîé   č| 18,5  | 10,7  |  2,36  | 2,64  | 2,84  | 2,90  | 7,77  |         |               |        |       |       |
|     |îáðāōíîé  âîäû   ņčņōåė|       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|     |îōîïëåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.13.|Óōåïëåíčå ôāņāäîâ      | 26,9  | 15,5  |  3,38  |  3,8  |  4,1  |  4,2  | 11,5  |Áþäæåō ã.|               |  5,0   | 10,5  |  15   |
|     |                       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  4,6  |  2,7  |  0,59  | 0,66  | 0,71  | 0,73  | 1,94  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|1.14.|Ðåęîíņōðóęöčĸ ęîōåëüíûõ| 121,2 | 69,6  | 15,21  | 17,1  | 18,3  | 19,0  | 51,6  |Áþäæåō ã.|               |  5,0   | 10,5  |  15   |
|     |                       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  4,6  |  2,7  |  0,59  | 0,66  | 0,71  | 0,73  | 1,94  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ  îęðóæíîãî| 62,7  | 44,1  |  9,64  | 10,8  | 11,6  | 12,0  | 32,7  |Áþäæåō ã.|  ïðåôåęōóðû   |  32,6  | 67,8  |  100  |
|     |ïîäũčíåíčĸ*            |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       | 24,1  | 17,4  |  3,82  | 4,28  | 4,60  | 4,69  | 12,6  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
| 2.  |Äåïāðōāėåíō îáðāįîâāíčĸ| 432,2 | 301,5 |  66,0  | 73,9  | 79,3  | 82,3  | 223,4 |Áþäæåō ã.|  Äåïāðōāėåíō  | 233,6  | 486,5 |  720  |
|     |                       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |  îáðāįîâāíčĸ  |        |       |       |
|     |                       | 176,4 | 124,6 |  27,3  | 30,7  | 33,0  | 33,7  | 90,2  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ ãîðîäņęîãî| 19,6  | 11,3  |  2,6   |  2,7  |  2,9  |  3,1  |  8,3  |Áþäæåō ã.|               |  19,1  | 40,1  |  59   |
|     |ïîäũčíåíčĸ             |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       | 17,6  | 10,2  |  2,2   |  2,5  |  2,7  |  2,8  |  7,4  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.1. |Âíåäðåíčå              |  1,2  |  0,6  |  0,0   |  0,2  |  0,2  |  0,2  |  0,6  |Áþäæåō ã.|               |  0,3   |  0,7  |   1   |
|     |ũāņōîōíî-ðåãóëčðóåėîãî |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ïðčâîäā íāņîņîâ ÃÂŅ    |  0,3  |  0,1  |  0,00  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,14  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.2. |Âíåäðåíčå              |  0,2  |  0,1  |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,1  |Áþäæåō ã.|               |  0,4   |  0,7  |   1   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ â ō.ũ.  íā|  0,3  |  0,2  |  0,06  | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,14  |         |               |        |       |       |
|     |áāįå ņâåōîäčîäîâ       |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.3. |Âíåäðåíčå              |  0,5  |  0,4  |  0,4   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,1  |Áþäæåō ã.|               |  0,2   |  0,2  |   0   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ  íāðóæíîãî|  0,2  |  0,1  |  0,06  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,05  |         |               |        |       |       |
|     |îņâåųåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.4. |Āâōîėāōčįāöčĸ    ðāáîōû|  0,5  |  0,2  |  0,0   |  0,1  |  0,1  |  0,1  |  0,2  |Áþäæåō ã.|               |  0,7   |  2,0  |   3   |
|     |ýëåęōðîïëčō            |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,8  |  0,4  |  0,00  | 0,13  | 0,14  | 0,14  | 0,37  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.5. |Îïōčėčįāöčĸ      ðāáîōû|  0,7  |  0,4  |  0,1   |  0,1  |  0,1  |  0,1  |  0,3  |Áþäæåō ã.|               |  0,5   |  1,0  |   1   |
|     |âåíōņčņōåė             |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,4  |  0,3  |  0,06  | 0,06  | 0,07  | 0,07  | 0,18  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.6. |Ėîäåðíčįāöčĸ   ōåïëîâûõ|  2,3  |  1,3  |  0,3   |  0,3  |  0,3  |  0,4  |  1,0  |Áþäæåō ã.|               |  0,9   |  1,8  |   3   |
|     |ïóíęōîâ                |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       | 20,8  |  0,5  |  0,10  | 0,11  | 0,12  | 0,12  | 0,33  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.7. |Óōåïëåíčå     ũåðäāũíûõ|  3,6  |  2,1  |  0,5   |  0,5  |  0,5  |  0,6  |  1,5  |Áþäæåō ã.|               |  1,7   |  3,5  |   5   |
|     |ïåðåęðûōčé č ïîäâāëîâ  |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  1,6  |  0,9  |  0,20  | 0,22  | 0,24  | 0,25  | 0,66  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.8. |Óōåïëåíčå       âõîäíûõ|  1,1  |  0,7  |  0,1   |  0,2  |  0,2  |  0,2  |  0,5  |Áþäæåō ã.|               |  1,7   |  3,5  |   5   |
|     |äâåðåé č îęîí          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  1,6  |  0,9  |  0,20  | 0,22  | 0,24  | 0,25  | 0,66  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.9. |Óņōāíîâęā              |  0,8  |  0,5  |  0,1   |  0,1  |  0,1  |  0,1  |  0,3  |Áþäæåō ã.|               |  0,9   |  1,8  |   3   |
|     |ōåïëîîōðāæāōåëåé       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,8  |  0,5  |  0,10  | 0,11  | 0,12  | 0,12  | 0,33  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.10.|Ïåðåâîä  îōîïëåíčĸ   íā|  1,5  |  0,8  |  0,2   |  0,2  |  0,2  |  0,2  |  0,6  |Áþäæåō ã.|               |  2,6   |  5,3  |   8   |
|     |äåæóðíûé       ðåæčė âî|———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |âíåðāáîũåå âðåėĸ       |  2,3  |  1,4  |  0,30  | 0,34  | 0,36  | 0,37  | 0,99  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.11.|Ðåãóëčðîâęā      ņčņōåė|  0,6  |  0,4  |  0,1   |  0,1  |  0,1  |  0,1  |  0,3  |Áþäæåō ã.|               |  4,3   |  8,9  |  13   |
|     |îōîïëåíčĸ              |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  3,9  |  2,3  |  0,50  | 0,56  | 0,60  | 0,61  | 1,64  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.12.|Āâōîėāōčũåņęîå         |  2,1  |  1,2  |  0,3   |  0,3  |  0,3  |  0,3  |  0,9  |Áþäæåō ã.|               |  4,3   |  8,9  |  13   |
|     |ðåãóëčðîâāíčå          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ōåėïåðāōóðû  ïðĸėîé   č|  3,9  |  2,3  |  0,50  | 0,56  | 0,60  | 0,61  | 1,64  |         |               |        |       |       |
|     |îáðāōíîé  âîäû   ņčņōåė|       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|     |îōîïëåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.13.|Óōåïëåíčå ôāņāäîâ      |  4,5  |  2,6  |  0,6   |  0,6  |  0,7  |  0,7  |  1,9  |Áþäæåō ã.|               |  0,9   |  1,8  |   3   |
|     |                       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,8  |  0,5  |  0,10  | 0,11  | 0,12  | 0,12  | 0,33  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|2.14.|Ðåęîíņōðóęöčĸ ęîōåëüíûõ|  0,0  |  0,0  |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |Áþäæåō ã.|               |  0,0   |  0,0  |   0   |
|     |                       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,0  |  0,0  |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|2.15.|Óņōāíîâęā              |  5,3  |  3,0  |  0,60  | 0,80  | 0,80  | 0,80  | 2,30  |Ņðåäņōâā | Ėîņâîäîęāíāë  |        |  0,0  |   0   |
|     |âîäîņáåðåãāþųåé        |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|Ėîņâîäî- |               |        |       |       |
|     |āðėāōóðû               |  0,0  |  0,0  |  0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | ęāíāëā  |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ  îęðóæíîãî| 412,6 | 290,2 |  63,4  | 71,2  | 76,4  | 79,3  | 215,1 |Áþäæåō ã.|  ïðåôåęōóðû   | 214,5  | 446,4 |  661  |
|     |ïîäũčíåíčĸ*            |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       | 158,8 | 114,4 |  25,1  | 28,2  | 30,3  | 30,9  | 82,8  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
| 3.  |Ęîėčōåō ęóëüōóðû       | 18,9  | 12,8  |  2,8   |  2,9  |  3,4  |  3,6  |  9,7  |         |               |  7,8   | 23,7  |  32   |
|     |                       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |                       |  7,4  |  4,1  |  1,3   |  0,4  |  0,7  |  1,6  |  4,4  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ ãîðîäņęîãî|  2,9  |  1,5  |  0,3   |  0,2  |  0,5  |  0,5  |  1,4  |         |               |  3,1   |  6,4  |  10   |
|     |ïîäũčíåíčĸ             |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |                       |  2,8  |  1,6  |  0,3   |  0,4  |  0,4  |  0,4  |  1,2  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|3.1. |Âíåäðåíčå              |  0,1  |  0,1  |  0,05  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,02  |Áþäæåō ã.|    Ęîėčōåō    |  0,2   |  0,3  |   1   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |   ęóëüōóðû    |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ â ō.ũ.  íā|  0,2  |  0,1  | 0,042  | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,062 |         |               |        |       |       |
|     |áāįå ņâåōîäčîäîâ       |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|3.2. |Âíåäðåíčå              |  0,2  |  0,1  |  0,03  | 0,03  | 0,04  | 0,04  | 0,10  |Áþäæåō ã.|               |  0,2   |  0,5  |   1   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ  íāðóæíîãî|  0,2  |  0,1  | 0,026  | 0,029 | 0,032 | 0,032 | 0,086 |         |               |        |       |       |
|     |îņâåųåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|3.3. |Óōåïëåíčå     ũåðäāũíûõ|  0,6  |  0,4  |  0,19  | 0,07  | 0,08  | 0,08  | 0,22  |Áþäæåō ã.|               |  0,3   |  0,5  |   1   |
|     |ïåðåęðûōčé č ïîäâāëîâ  |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,3  |  0,2  | 0,072  | 0,032 | 0,035 | 0,035 | 0,095 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|3.4. |Óōåïëåíčå       âõîäíûõ|  0,1  |  0,0  |  0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,03  |Áþäæåō ã.|               |  0,1   |  0,3  |   0   |
|     |äâåðåé č îęîí          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,1  |  0,1  | 0,014  | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,047 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|3.5. |Óņōāíîâęā              |  0,1  |  0,1  |  0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,05  |Áþäæåō ã.|               |  0,1   |  0,3  |   0   |
|     |ōåïëîîōðāæāōåëåé       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,1  |  0,1  | 0,014  | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,047 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|3.6. |Ðåãóëčðîâęā      ņčņōåė|  0,1  |  0,1  |  0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,01  | 0,04  |Áþäæåō ã.|               |  0,6   |  1,3  |   2   |
|     |îōîïëåíčĸ              |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,6  |  0,3  | 0,072  | 0,081 | 0,087 | 0,089 | 0,237 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|3.7. |Āâōîėāōčũåņęîå         |  0,2  |  0,1  |  0,03  | 0,03  | 0,04  | 0,04  | 0,10  |Áþäæåō ã.|               |  0,4   |  1,0  |   1   |
|     |ðåãóëčðîâāíčå          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ōåėïåðāōóðû  ïðĸėîé   č|  0,4  |  0,2  | 0,058  | 0,000 | 0,069 | 0,071 | 0,190 |         |               |        |       |       |
|     |îáðāōíîé  âîäû   ņčņōåė|       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|     |îōîïëåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ  îęðóæíîãî| 16,0  | 11,2  |  2,5   |  2,8  |  3,0  |  3,1  |  8,3  |Áþäæåō ã.|  ïðåôåęōóðû   |  4,6   | 17,3  |  22   |
|     |ïîäũčíåíčĸ*            |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  4,6  |  2,5  |  1,0   |  0,0  |  0,3  |  1,2  |  3,2  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
| 4.  |Äåïāðōāėåíō  ņîöčāëüíîé| 19,4  | 11,5  |  2,7   |  1,9  |  3,4  |  3,5  |  9,1  |         |               |  8,0   | 22,1  |  30   |
|     |įāųčōû                 |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |                       |  8,2  |  4,2  |  1,2   |  0,0  |  1,5  |  1,5  |  4,1  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ ãîðîäņęîãî| 14,1  |  7,7  |  1,9   |  1,0  |  2,4  |  2,5  |  6,4  |         |               |  5,9   | 16,4  |  22   |
|     |ïîäũčíåíčĸ             |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |                       |  6,2  |  3,1  |  0,9   |  0,0  |  1,1  |  1,1  |  3,0  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|4.1. |Âíåäðåíčå              |  0,3  |  0,2  |  0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,12  |Áþäæåō ã.|  Äåïāðōāėåíō  |  0,6   |  1,8  |   2   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |  ņîöčāëüíîé   |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ â ō.ũ.  íā|  0,7  |  0,3  | 0,101  | 0,000 | 0,122 | 0,124 | 0,333 |         |    įāųčōû     |        |       |       |
|     |áāįå ņâåōîäčîäîâ       |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|4.2. |Âíåäðåíčå              |  0,3  |  0,2  |  0,04  | 0,04  | 0,05  | 0,05  | 0,13  |Áþäæåō ã.|               |  0,2   |  0,6  |   1   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ  íāðóæíîãî|  0,2  |  0,1  | 0,034  | 0,000 | 0,041 | 0,041 | 0,111 |         |               |        |       |       |
|     |îņâåųåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|4.3. |Îïōčėčįāöčĸ      ðāáîōû|  0,4  |  0,3  |  0,06  | 0,06  | 0,07  | 0,07  | 0,19  |Áþäæåō ã.|               |  0,2   |  0,6  |   1   |
|     |âåíōņčņōåė             |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,2  |  0,1  | 0,034  | 0,000 | 0,041 | 0,041 | 0,111 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|4.4. |Óōåïëåíčå     ũåðäāũíûõ|  0,7  |  0,4  |  0,09  | 0,10  | 0,10  | 0,11  | 0,29  |Áþäæåō ã.|               |  0,2   |  0,7  |   1   |
|     |ïåðåęðûōčé č ïîäâāëîâ  |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,3  |  0,1  | 0,038  | 0,000 | 0,045 | 0,046 | 0,124 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|4.5. |Óōåïëåíčå       âõîäíûõ|  0,4  |  02   |  0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,07  | 0,18  |Áþäæåō ã.|               |  0,5   |  1,3  |   2   |
|     |äâåðåé č îęîí          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,5  |  0,3  | 0,075  | 0,000 | 0,091 | 0,093 | 0,248 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|4.6. |Óņōāíîâęā              |  0,3  |  0,2  |  0,04  | 0,04  | 0,05  | 0,05  | 0,13  |Áþäæåō ã.|               |  0,2   |  0,7  |   1   |
|     |ōåïëîîōðāæāōåëåé       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,3  |  0,1  | 0,038  | 0,000 | 0,045 | 0,046 | 0,124 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|4.7. |Ïåðåâîä  îōîïëåíčĸ   íā|  0,4  |  0,2  |  0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,16  |Áþäæåō ã.|               |  0,5   |  1,3  |   2   |
|     |äåæóðíûé       ðåæčė âî|———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |âíåðāáîũåå âðåėĸ       |  0,5  |  0,3  | 0,075  | 0,000 | 0,091 | 0,093 | 0,248 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|4.8. |Ðåãóëčðîâęā      ņčņōåė|  0,3  |  0,2  |  0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,05  | 0,12  |Áþäæåō ã.|               |  1,5   |  4,0  |   6   |
|     |îōîïëåíčĸ              |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  1,5  |  0,8  | 0,226  | 0,000 | 0,272 | 0,278 | 0,744 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|4.9. |Āâōîėāōčũåņęîå         |  0,6  |  0,4  |  0,08  | 0,09  | 0,10  | 0,10  | 0,27  |Áþäæåō ã.|               |  1,0   |  2,7  |   4   |
|     |ðåãóëčðîâāíčå          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ōåėïåðāōóðû  ïðĸėîé   č|  1,0  |  0,5  | 0,150  | 0,000 | 0,181 | 0,185 | 0,496 |         |               |        |       |       |
|     |îáðāōíîé  âîäû   ņčņōåė|       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|     |îōîïëåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|4.10.|Óōåïëåíčå ôāņāäîâ      |  4,4  |  2,9  |  1,40  | 0,48  | 0,52  | 0,54  | 1,46  |Áþäæåō ã.|               |  0,6   |  1,3  |   2   |
|     |                       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,5  |  0,3  | 0,113  | 0,000 | 0,091 | 0,093 | 0,248 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|     |- óũðåæäåíčĸ  îęðóæíîãî|  5,3  |  3,8  |  0,8   |  0,9  |  1,0  |  1,0  |  2,8  |Áþäæåō ã.|               |  2,1   |  5,8  |   8   |
|     |ïîäũčíåíčĸ*            |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  2,1  |  1,1  |  0,3   |  0,0  |  0,4  |  0,4  |  1,1  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
| 5.  |Ęîėčōåō      ôčįčũåņęîé| 10,4  |  6,0  |  1,3   |  1,5  |  1,6  |  1,6  |  4,4  |         |               |  4,3   | 16,8  |  21   |
|     |ęóëüōóðû č ņïîðōā      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|         |               |        |       |       |
|     |                       |  5,4  |  2,3  |  0,0   |  0,0  |  1,1  |  1,2  |  3,1  |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
|5.1. |Âíåäðåíčå              |  1,9  |  1,0  |  0,00  | 0,31  | 0,33  | 0,35  | 0,94  |Áþäæåō ã.|    Ęîėčōåō    |  0,3   |  1,2  |   2   |
|     |ũāņōîōíî-ðåãóëčðóåėîãî |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |  ôčįčũåņęîé   |        |       |       |
|     |ïðčâîäā íāņîņîâ ÃÂŅ    |  0,4  |  0,2  | 0,000  | 0,000 | 0,083 | 0,084 | 0,226 |         |  ęóëüōóðû č   |        |       |       |
|     |                       |       |       |        |       |       |       |       |         |    ņïîðōā     |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|5.2. |Âíåäðåíčå              |  0,2  |  0,1  |  0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,07  |Áþäæåō ã.|               |  0,3   |  1,0  |   1   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ â ō.ũ.  íā|  0,3  |  0,1  | 0,000  | 0,000 | 0,066 | 0,067 | 0,181 |         |               |        |       |       |
|     |áāįå ņâåōîäčîäîâ       |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|5.3. |Âíåäðåíčå              |  0,9  |  0,6  |  0,36  | 0,09  | 0,09  | 0,10  | 0,27  |Áþäæåō ã.|               |  0,3   |  1,2  |   2   |
|     |ýíåðãîņáåðåãāþųčõ      |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ņâåōčëüíčęîâ  íāðóæíîãî|  0,4  |  0,2  | 0,000  | 0,000 | 0,083 | 0,084 | 0,226 |         |               |        |       |       |
|     |îņâåųåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|5.4. |Îïōčėčįāöčĸ      ðāáîōû|  1,1  |  0,6  |  0,14  | 0,15  | 0,16  | 0,17  | 0,46  |Áþäæåō ã.|               |  0,4   |  1,5  |   2   |
|     |âåíōņčņōåė             |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,5  |  0,2  | 0,000  | 0,000 | 0,099 | 0,101 | 0,271 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|5.5. |Ėîäåðíčįāöčĸ   ōåïëîâûõ|  3,8  |  2,2  |  0,48  | 0,54  | 0,58  | 0,60  | 1,63  |Áþäæåō ã.|               |  0,8   |  3,0  |   4   |
|     |ïóíęōîâ                |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  1,0  |  0,4  | 0,000  | 0,000 | 0,202 | 0,207 | 0,554 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|5.6. |Óōåïëåíčå     ũåðäāũíûõ|  0,6  |  0,3  |  0,08  | 0,09  | 0,09  | 0,10  | 0,26  |Áþäæåō ã.|               |  0,2   |  0,6  |   1   |
|     |ïåðåęðûōčé č ïîäâāëîâ  |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,2  |  0,1  | 0,000  | 0,000 | 0,040 | 0,041 | 0,111 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|5.7. |Óōåïëåíčå       âõîäíûõ|  0,2  |  0,1  |  0,02  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,08  |Áþäæåō ã.|               |  0,2   |  0,6  |   1   |
|     |äâåðåé č îęîí          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,2  |  0,1  | 0,000  | 0,000 | 0,040 | 0,041 | 0,111 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|5.8. |Óņōāíîâęā              |  0,5  |  0,3  |  0,07  | 0,07  | 0,08  | 0,08  | 0,23  |Áþäæåō ã.|               |  0,3   |  0,0  |   0   |
|     |ōåïëîîōðāæāōåëåé       |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,2  |  0,2  | 0,000  | 0,000 | 0,081 | 0,083 | 0,000 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|5.9. |Ïåðåâîä  îōîïëåíčĸ   íā|  0,5  |  0,3  |  0,06  | 0,07  | 0,07  | 0,08  | 0,21  |Áþäæåō ã.|               |  0,5   |  1,8  |   2   |
|     |äåæóðíûé       ðåæčė âî|———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |âíåðāáîũåå âðåėĸ       |  0,6  |  0,2  | 0,000  | 0,000 | 0,121 | 0,124 | 0,332 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|     |Ðåãóëčðîâęā      ņčņōåė|  0,2  |  0,1  |  0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,03  | 0,09  |Áþäæåō ã.|               |  0,8   |  3,0  |   4   |
|     |îōîïëåíčĸ              |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  1,0  |  0,4  | 0,000  | 0,000 | 0,202 | 0,207 | 0,554 |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|               |————————|———————|———————|
|5.10.|Āâōîėāōčũåņęîå         |  0,4  |  0,2  |  0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,07  | 0,18  |Áþäæåō ã.|               |  0,5   |  1,8  |   2   |
|     |ðåãóëčðîâāíčå          |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |ōåėïåðāōóðû  ïðĸėîé   č|  0,6  |  0,2  | 0,000  | 0,000 | 0,121 | 0,124 | 0,332 |         |               |        |       |       |
|     |îáðāōíîé  âîäû   ņčņōåė|       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|     |îōîïëåíčĸ              |       |       |        |       |       |       |       |         |               |        |       |       |
|—————|———————————————————————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————————|————————|———————|———————|
| Ill |Îðãāíčįāöčîííûå        | 53,7  | 37,4  |  8,7   | 12,2  |  8,1  |  8,4  | 22,8  |Áþäæåō ã.|               |  0,0   |  0,0  |   0   |
|     |ėåðîïðčĸōčĸ            |———————|———————|——————— |———————|———————|———————|———————|  Ėîņęâû |               |        |       |       |
|     |                       |  0,0  |  0,0  |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |         |               |        |       |       |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Cōðāíčöû: << ïðåäûäóųāĸ | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | ņëåäóþųāĸ >>

ïåũāōüðāņïåũāōāōü | ņęāũāōü áåņïëāōíî Ïîņōāíîâëåíčå Ïðāâčōåëüņōâā Ėîņęâû îō 28 ņåíōĸáðĸ 2004 ã. N 672-ÏÏ "Î Ãîðîäņęîé öåëåâîé ïðîãðāėėå ïî ýíåðãîņáåðåæåíčþ íā 2004-2008 ãîäû č íā ïåðņïåęōčâó äî 2010 ãîäā" (ņōðāíčöā 7 čį 14), Íåîôčöčāëüíāĸ ðåäāęöčĸ

ņęāũāōü āðõčâ ņęāũāōü āðõčâ.zip(156 ęÁō)

Ïðčėåũāíčå äëĸ ïîëüįîâāōåëåé íîðėāōčâíûėč äîęóėåíōāėč, ðāįėåųåííûõ â ðāįëčũíûõ ðāįäåëāõ ņāéōā:
 ņâĸįč ņ ōåė, ũōî íā íāøåė ņāéōå ðāįėåųåíû íå îôčöčāëüíûå ðåäāęöčč ōåęņōîâ íîðėāōčâíûõ äîęóėåíōîâ, ïðč ðåøåíčč þðčäčũåņęčõ âîïðîņîâ íåîáõîäčėî îáðāųāōüņĸ ę îôčöčāëüíî ïóáëčęóåėûė äîęóėåíōāė č čįėåíåíčĸė â íčõ ïî ņîņōîĸíčþ íā ėîėåíō ïðčíĸōčĸ ðåøåíčé.


Rambler's Top100

Āâōîðņęčå ïðāâā íā ðāįėåųåííûå ėāōåðčāëû ïðčíāäëåæāō āâōîðāė
Ōåë.(495) 360-76-40 E-mail:
Đ Ïîðōāë ÝíåðãîŅîâåō.ru - ýíåðãîņáåðåæåíčå, ýíåðãîýôôåęōčâíîņōü, ýíåðãîņáåðåãāþųčå ōåõíîëîãčč 2006-2019
Âîįðāņōíāĸ ęāōåãîðčĸ Číōåðíåō-ņāéōā 18 +
ðåęëāėā | ęāðōā ņāéōā | î ïðîåęōå | ęîíōāęōû | ïðāâčëā čņïîëüįîâāíčĸ ņōāōåé